Lidmaatschap

Lidmaatschapvormen

TC Domstad kent de volgende lidmaatschappen voor het spelen op onze buitenbanen:
- senior vanaf 25 jaar;
- tweede senior (woonachtig op hetzelfde adres);
- senior 18 t/m 24 jaar;
- junior (jeugd 12 t/m 17 jaar);
- welp (jeugd 9 t/m 11 jaar);
- mini (jeugd t/m 8 jaar);
- daglid;
- easytennis (jeugd);
- slapend lid;
- donateur.

Senior-leden
hebben volledig speelrecht.

Tweede senior
is een lid van wie de partner of een ouder ook lid is en tevens woonachtig is op hetzelfde adres.

Dagleden
zijn speelgerechtigd op maandag tot en met vrijdag tot 17:00 uur (feestdagen uitgezonderd). Dagleden kunnen niet deelnemen aan lessen en activiteiten in de avonduren, met uitzondering van de clubkampioenschappen. Bij voldoende animo kan er worden ingeschreven voor lessen overdag.

Easytennis
is een voordelige introductiecursus voor de jeugd zonder verplichting om lid te zijn of te worden meer.

Slapende leden
zijn niet speelgerechtigd. Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor zwangere vrouwen en geblesseerde leden (dit moet vóór 1 april bij de leden­administratie zijn aangegeven en mag maximaal één jaar duren). Slapende leden ontvangen wel het clubblad en blijven aangemeld bij de KNLTB. Zij kunnen eventueel halverwege het jaar weer contributie bijbetalen en ontvangen dan hun spelerspas.

Donateurs
zijn niet speelgerechtigd. Deze lidmaatschapsvorm is bedoeld voor leden die langer dan één jaar geblesseerd zijn, of om een andere reden een jaartje geen spelend lid willen zijn. Donateurs ontvangen wel het clubblad, maar worden afgemeld bij de KNLTB. Donateurs kunnen een volgend jaar weer spelend lid worden zonder dat ze entreegeld hoeven te betalen of op de wachtlijst komen te staan.

Daarnaast is het mogelijk als niet-lid:
- winter-dagcontractant te worden meer;
- geïntroduceerd te worden door een lid meer;
- een losse baan per uur of dagdeel te huren meer;
- in de winter een baan in de blaashal te huren (ook voor leden) meer.

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 april t/m 31 maart.

Op de zestien smashcourt-banen van TC Domstad kan het hele jaar door gespeeld worden. De contributie geldt voor de buitenbanen. In het winterseizoen worden vier banen overdekt door een blaashal. Hiervoor gelden aparte huurtarieven meer.

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd en automatisch verhoogd als men in een hogere leeftijdscategorie komt te vallen. Bepalend is de leeftijd op 31 december binnen het contributiejaar.

De contributie voor het contributiejaar 2019/2020 (1 april 2019 t/m 31 maart 2020) is als volgt:

Lidmaatschapsvorm * Laag tarief Ná 15 febr.
Senior vanaf 25 jaar € 220 € 233
Tweede senior € 207 € 220
Senior 18 t/m 24 jaar € 172 € 185
Daglid € 140 € 153
Junior (jeugd 12 t/m 17 jaar) € 113 € 126
Welp (jeugd 9 t/m 11 jaar) € 81 € 94
Mini (jeugd t/m 8 jaar) € 42 € 42
Easytennis € 50 € 50
Slapend lid € 25 € 25
Donateur € 30 € 30

* Het lage tarief mag gebruikt worden als u de contributie vóór 15 februari 2019 overmaakt. Zie ook hieronder onder Betaling lidmaatschap.

Van nieuwe leden vragen wij een eenmalig entreegeld van € 20,-, met uitzondering van mini-leden (jeugd t/m 8 jaar).

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing voor de buitenbanen. Voor het spelen in de blaashal in het winterseizoen gelden aparte huurtarieven meer.

De tarieven zijn nog onder voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Leden­vergadering van maart 2019. Mochten de tarieven tijdens deze vergadering worden gewijzigd dan zal dit alsnog met u worden verrekend.

Korting met U-pas

Houders van een U-pas kunnen korting krijgen op de contributie.

Vanaf januari 2020 geldt de volgende regeling.

Indien uw budget het toelaat, krijgt een 18+ lid € 120,- korting op de contributie, na inlevering van een kopie van de geldige U-pas bij de ledenadministratie (Wageningseberg 38, 3524 LR Utrecht).

Indien het budget het toelaat, krijgen jeugdleden een korting tot maximaal 100% op de contributie, ook na inlevering van een geldige U-pas.

Mocht blijken dat er geen budget meer beschikbaar is dan zal de korting (of het restant) die u heeft gehad alsnog met u verrekend worden.

Betaling lidmaatschap

De contributie dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL80 INGB 0000 3936 61 t.n.v. TC Domstad te Utrecht. Er wordt een factuur gestuurd vanuit T.C. Domstad met het te betalen bedrag.

De contributietarieven voor het volgende contributiejaar worden in december op deze pagina bekend gemaakt.

Als u de contributie overmaakt vóór 15 februari, kunt u het lage tarief gebruiken. Houdt u rekening met de verwerkings­termijn van de bank. Gaarne verzoeken wij u bij de overschrijving het factuurnummer aan te geven, zodat wij eenvoudiger de betaling kunnen verwerken.

Bij betaling ná 15 februari geldt het normale tarief.

De contributie dient uiterlijk 1 april te zijn overgemaakt. Als er vóór 1 augustus (na twee aanmaningen) niet betaald is, dan wordt u op de zwarte lijst van de vereniging gezet en als lid uitgeschreven. U kunt zich dan, mits er geen wachtlijst is, pas weer inschrijven na betaling van de openstaande bedragen.

Lid worden en opzeggen

Momenteel is er een ledenstop voor senior-leden. Nieuwe senior-leden die zich aanmelden, komen op de wachtlijst. Dit schept geen verplichtingen; u kunt te zijner tijd beslissen of u echt lid wilt worden. Voor dagleden en jeugdleden is er geen ledenstop.

Spelers met speelsterkte 4/4 en met ambitie om bij Domstad competitie te spelen, komen, indien ruimte, in aanmerking voor versneld lidmaatschap. Dit betekent dat de ledenstop niet voor hen van toepassing is.

Wilt u lid worden of meer informatie over het lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met Marian Golsteijn, telefoonnummer 030-2871080. U kunt ook een e-mail sturen aan de Ledenadministratie.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail voor 1 december van het lopende contributiejaar te gebeuren. Opzeggen na deze datum betekent dat u € 22,50 bonds­kosten moet betalen, omdat de vereniging die dan al heeft moeten overmaken aan de KNLTB.

Adres voor schriftelijke opzegging: Ledenadministratie, Wageningsberg 38, 3524 LR Utrecht. Adres voor opzegging per e-mail: Ledenadministratie.

Teruggave van contributie en lesgelden

Teruggave van contributie is alleen mogelijk bij blessures of zwangerschap. Hierbij gelden echter de volgende voorwaarden:

Teruggave van contributie bij een blessure is alleen mogelijk als de blessure vóór aanvang van het seizoen (1 april) is opgetreden en doorgegeven aan de Leden­administratie. In geval van zwangerschap is teruggave van contributie tussentijds wel mogelijk. Teruggave geschiedt dan naar evenredigheid van de periode die men niet kan spelen, dus vanaf het moment van melding aan de Leden­administratie en het inleveren van de spelerspas.

Verzoek tot teruggaaf van contributie kan worden ingediend bij de Ledenadministratie. Het KNLTB-pasje moet hierbij worden ingeleverd. Men wordt dan slapend lid voor maximaal één jaar en dit kost € 25,-. Dit bedrag zal worden verrekend met de terug te betalen contributie.

Teruggave van betaalde lesgelden is niet mogelijk.

Verhuizen

Om te voorkomen dat post van de vereniging niet op het juiste adres wordt bezorgd en ook om de ledenadministratie op orde te houden, verzoeken wij bij verhuizing het nieuwe adres zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

Dit kan naar Ledenadministratie of per post: Ledenadministratie TC Domstad, Wageningseberg 38, 3524 LR Utrecht.

Pasjes

Zodra het pasje voor het nieuwe seizoen door de KNLTB is geleverd en uw contributie en eventueel andere openstaande bedragen door ons zijn ontvangen, zal de pas aan uw huisadres worden gezonden. Met het pasje kunt u banen afhangen en deelnemen aan toernooien en competitities.

Verliespasje

Mocht u uw pasje zijn verloren, dan kunt u bellen op 030-2871080 of een e-mail sturen aan de Ledenadministratie om een nieuwe pas aan te vragen. De pas komt na ongeveer zeven dagen binnen. U dient voor het aanvragen van een nieuwe pas € 7,- over te maken op rekeningnummer NL80 INGB 0000 3936 61 t.n.v. TC Domstad te Utrecht. U krijgt dan vanzelf de pas thuisgestuurd.

Nieuwe foto op het pasje

Wilt u op de pas voor volgend jaar een nieuwe pasfoto, dan kunt u tot 1 december een pasfoto sturen naar de ledenadministratie: Wageningseberg 38, 3524 LR Utrecht. Vergeet u niet op de achterzijde van de foto uw naam en geboortedatum te vermelden!

Winter-dagcontractant

Winter-dagcontractanten zijn speelgerechtigd op de buitenbanen van oktober tot en met maart van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 uur en 18.00 uur. Winter-dagcontractanten worden niet bij de KNLTB aangemeld en niet in het officiële ledenbestand opgenomen.

Een winter-dagcontract voor de buitenbanen (keuze A) kost € 43,50, ongeacht in welke maand men begint.

Een winter-dagcontract voor zowel binnen- als buitenbanen (keuze B) kost € 106,-, ongeacht in welke maand men begint.

U kunt hiervoor tot maximaal één week van tevoren een baan reserveren bij onze verenigings­manager, telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag, telefoon 030-2930897 of per mail aan de Verenigingsmanager.

Er kan bij vorst wel getennist worden, maar niet bij opdooi van de banen.

De U-paskorting is ook voor de winter-dagcontractanten van toepassing.

Baan huren

Wanneer de drukte op de banen dat toelaat, kan men een tennisbaan huren. De kantine­beheerder beoordeelt of baanhuur mogelijk is. Van maandag t/m vrijdag is het voor niet-leden na 19.00 uur niet meer mogelijk een baan te huren. De kosten voor de huur van één buitenbaan bedragen € 12,50 per uur en € 35,- voor een dagdeel. Het telefoonnummer van de kantine is 030-2964741.